Hľadať

BIOGEMA, výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2, 040 01 Košice

Firma je zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Košice I. oddiel: Dr, vložka 1023/V.

IČO: 00 593 222
IČ DPH: SK2020480594

Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.,
Číslo účtu: 2630110000/1100
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK06 1100 0000 0026 3011 0000