Hľadať

Vážený obchodný partner,

v súvislosti s udržiavaním systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001 a STN EN ISO 13485 v platnom znení, sledovania výrobku po uvedení na trh v našej organizácii a snahou o stále zlepšovanie a skvalitňovanie služieb zákazníkom, Vás zdvorilo žiadame o vyplnenie tohto dotazníka za účelom získania spätnej väzby.

Dotazník pre odberateľa

Hodnotenie dodávateľa výrobkov BIOGEMA Košice

  • 1 je najlepšie hodnotenie, 5 je najhoršie hodnotenie, prípadne ÁNO / NIE

Ako hodnotíte spoluprácu s obchodnými zástupcami našej organizácie?

Ako hodnotíte spôsob objednávania a dodania našich výrobkov?

Ako hodnotíte kvalitu našich výrobkov?

Ako hodnotíte dokumentáciu dodávanú k našim výrobkom?

Ako hodnotíte informatívne upozornenia v dokumentácii, týkajúce sa bezpečnosti spracovania diagnostických súprav?

Ako hodnotíte informovanosť o novinkách a akciách, o nových výrobkoch?

Vyskytli sa pri používaní našich produktov závažné nehody? (Nezhodná pomôcka, porucha, zlyhanie, závažná nehoda podľa definície MEDDEV)

Vyskytli sa pri používaní našich produktov nezávažné nehody? (Bez ovplyvnenia výkonnosti IVD ZP, bez dopadu na bezpečnosť, zdravie a zdrav. stav pacienta)

Zaznamenali ste pri používaní našich výrobkov vedľajšie/nežiadúce účinky, prípadne nedostatok pomôcky ? Ak áno, prosím, špecifikujte o akú situáciu išlo. (Napríklad nedostatok v identifikácii, trvanlivosti, spoľahlivosti, bezpečnosti a pod.)

Ako hodnotíte postup pri riešení závažných a nezávažných nehôd a bezpečnostných nápravných opatrení? (Vyplňujte prosím, len v prípade výskytu takejto situácie.)

Aké celkové hodnotenie by ste dali našej organizácii?