Hľadať

Politika kvality

VIZIA A MISIA ORGANIZÁCIE

Organizácia BIOGEMA, výrobné družstvo, Košice vyhlásila základne  princípy politiky kvality:

Sme si vedomí, že stabilnú vysokú kvalitu (pri optimálnej produktivite a rentabilite práce, pružnosti reakcie na požiadavky objednávateľa a znižovanie vlastných výrobných nákladov) môžeme dosiahnuť len s takou politikou kvality, ktorá sa týka všetkých aktivít organizácie, všetkých oddelení a zamestnancov. Každý jednotlivec musí prispievať svojim dielom k uskutočňovaniu cieľov politiky kvality organizácie.  Preto je úlohou každého zamestnanca, počínajúc radovým zamestnancom, končiac riadiacim manažmentom, vykonávať bezchybnú prácu. Všetci zamestnanci sa musia cítiť byť vzájomne objednávateľom aj dodávateľom a  každý musí pracovať tak, aby jeho objednávatelia, ako interní tak aj externí, boli spokojnými zákazníkmi. Uspokojovanie potrieb našich objednávateľov a predchádzanie očakávaní zákazníkov je trvalou súčasťou každodennej práce a prezentácii zásad kvality našej organizácie.

  • Zákazník je hlavným hodnotiteľom kvality našich činností, zavedením systému zabezpečovania kvality podľa EN ISO 9001 a EN ISO 13485, poskytujeme mu primeranú istotu, že výsledky našich činnosti majú požadovanú kvalitu.
  • Vytvárame podmienky pre to, aby výsledky našej činnosti boli v súlade s platnými technickými a legislatívnymi normami a predpismi.
  • Každý zamestnanec nesie zodpovednosť za výsledky svojej práce.
  • Zabezpečovanie kvality nesmie byť na úkor bezpečnosti a ochrany zdravia. Ochrana zdravia zamestnanca, ochrana životného prostredia a prírodných zdrojov je prioritou organizácie, ktorá vytvára pracovné podmienky v súlade s platnými legislatívnymi predpismi BOZP.
  • Organizácia sa zaväzuje postupovať v súlade s platnými legislatívnymi predpismi k zabezpečeniu bezpečnosti IN VITRO diagnostickej zdravotníckej pomôcky.
  • Kvalita spoluvytvára dobré meno organizácie a je nutnou podmienkou pre jej prosperitu.
  • Organizácia si dáva za záväzok spĺňať požiadavky a udržiavať efektívnosť SMK.

Politika kvality je v organizácii vydaná ako samostatný dokument a sú s ňou zoznámení všetci zamestnanci organizácie.