HľadaťCOVID-19 IgG/IgM TEST

Rýchly test COVID-19 IgG/IgM je imunologický test na kvalitatívnu detekciu a diferenciáciu protilátok IgG a IgM
proti SARS-CoV-2 zo vzorky ľudskej krvi, séra alebo plazmy.
Test je určený na profesionálne použitie in vitro a slúži ako pomôcka pri diagnostike ochorenia COVID-19.

Každá reaktívna vzroka vyšetrená rýchlym testom COVID-19 IgG/IgM sa musí potvrdiť alternatívnou testovacou metódou
a klinickými nálezmi.

CHARAKTERISTIKA
Koronavírus SARS-CoV-2 z čeľade Coronaviridae patrí medzi betakoronavírusy kam patria aj koronavírusy SARS-CoV a MERS-COV, ktoré sú závažnými patogénmi pre vznik respiračných chorôb, ale vykazuje od nich genetickú odlišnosť. Koronavírus SARS-CoV-2 spôsobuje akútny respiračný syndróm, medzi systematické klinické príznaky patria: horúčka, únava, suchý kašeľ, dýchavičnosť a pod. Stav sa môže rýchlo vyvinúť do ťažkej pneumónie, respiračného zlyhania, syndrómu akútnej respiračnej tiesne, septického šoku, zlyhania viacerých orgánov ktorý sa prejavuje najmä kašľom, vysokou horúčkou, dýchavičnosťou, zápalom pľúc a v prípade komplikácií môže skončiť aj smrťou. Koronavírus SARS-CoV-2 sa šíri prenosom z človeka na človeka v prvom rade prostredníctvom kvapôčkovej infekcie pri kašľaní a kýchaní. Vírus je možné preniesť z infikovaných povrchov
do tela aj dotykom v oblasti očí, nosa a úst. Inkubačná doba (čas od nákazy po vznik prvých príznakov) je 2 až 14 dní.

PRINCÍP TESTU
Testovacia kazeta obsahuje rekombinantný antigén SARS-CoV-2 konjugovaný koloidným zlatom a kontrolný konjugát protilátok značený koloidným zlatom. Nitrocelulózová membrána obsahuje dve testovacie zóny IgG a IgM a jednu kontrolnú zónu C. Testovacia zóna IgG obsahuje monoklonálnu anti-IgG protilátku na detekciu IgG anti-SARS-CoV-2. Testovacia zóna IgM obsahuje monoklonálnu anti-IgM protilátku na detekciu IgM anti-SARS-CoV-2. Kontrolná zóna C obsahuje protilátku na kontrolu kvality. Do okienka S nakvapkáme vzorku: krv, sérum alebo plazma a zrieďovací roztok. Vzorka migruje kapilárnym vzlínaním cez kazetu. Ak sú vo vzorke prítomné IgG protilátky špecifické pre vírus SARS-CoV-2, budú sa viazať na konjugáty SARS-CoV-2, čím sa vytvorí červený prúžok v zóne IgG. Ak sú vo vzorke prítomné IgM protilátky špecifické pre vírus SARS-CoV-2, budú sa viazať na konjugáty SARS-CoV-2, čím sa vytvorí červený prúžok v zóne IgM. Neprítomnosť červených prúžkov v testovacích zónach IgG a IgM naznačuje negatívny výsledok. Kontrolná zóna C na testovacej kazete slúži na potvrdenie správnej funkcie testu a znamená, že bol pridaný správny objem vzorky a došlo k vzlínaniu cez kazetu. Ak sa v kontrolnej zóne C neobjaví prúžok, výsledok testu je neplatný a vzorka sa musí znova otestovať pomocou inej testovacej kazety.

OBSAH BALENIA
Jednotlivo balené testovacie kazety obsahuje prúžok s farebnými konjugátmi a reaktívnymi činidlami, ktoré sú vopred nanesené
v zodpovedajúcich oblastiach
Zrieďovací roztok - 5 ml  fosfátový fyziologický roztok a konzervačné látky
Jednorázová pipeta - na odber vzorky
Dezinfekčný papierik - na báze alkoholu
Lanceta
Návod na použitie

UPOZORNENIE

1. Diagnostická zdravotnícka pomôcka in vitro určená pre profesionálne použitie.
2. Pred testovaním si pozorne prečítajte návod na použitie.
3. Nepoužívajte test po dátume exspirácie uvedenom na obale. Nepoužívajte test v prípade poškodenia obalu.
4. Len na jedno použitie.
5. Pri testovaní sa musí prísne dodržiavat testovací postup a interpretácia výsledkov testu. Nedodržanie postupu môže viesť k nepresným výsledkom.
6. So vzorkou pracujte v laboratórnych podmienkach.
7. Pri testovaní vzoriek používajte osobné ochranné prostriedky ako sú ochranné odevy, laboratórne plášte, jednorazové rukavice a ochranu očí.
7. Nejedzte, nepite a nefajčite v priestore, kde sa manipuluje so vzorkami a súpravami. Zaobchádzajte so všetkými vzorkami tak, akoby obsahovali infekčné materiály.
8. Nenahrádzajte komponenty tohto testu komponentmi z iných testov.
9. Vzorku na testovanie nerieďte, inak sa môžu získať nepresné výsledky.
10. Vzorky obsahujúce vyššie koncentrácie heterofilných protilátok alebo reumatoidných faktorov môžu ovplyvniť očakávané výsledky.
11. Po použití test zlikvidujte v zmysle platnej legislatívy.


POSTUP TESTOVANIA
1. Vzorku a testovacie komponenty nechajte zohriať na izbovú teplotu. Test aj vzorku položte na čistý a rovný povrch.
2. Do okienka S nakvapkajte pomocou pipety 1 až 2 kvapky (min. 10 µl) vzorky: krv (z prsta za použitia lancety), sérum alebo plazma. Uistite sa, že nie sú prítomné vzduchové bubliny. Potom ihneď pridajte 1 - 2 kvapky (asi 70 - 100 µl) zrieďovacieho roztoku.
3. Výsledok odčítajte do 15 minút. Po 15 minútach už výsledok neodčítavajte.

INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV

Pozitívny výsledok

Vyfarbia sa červené prúžky v kontrolnej zóne C a v testovacej zóne IgG,
test indikuje prítomnosť protilátky IgG špecifické pre SARS- CoV-2.
Výsledok je pozitívny.


Vyfarbia sa červené prúžky v kontrolnej zóne C a v testovacej zóne IgM,
test indikuje prítomnosť protilátky IgM špecifické pre SARS- CoV-2.
Výsledok je pozitívny.

Vyfarbia sa červené prúžky v kontrolnej zóne C a v testovacej zóne IgG aj IgM,
test indikuje prítomnosť protilátok IgG aj IgM špecifických pre SARS- CoV-2.
Výsledok je pozitívny.

Poznámka:
1. Intenzita sfarbenia prúžkov v testovacích zónach sa môže líšiť v závislosti od koncentrácie protilátok vo vzorke, ale vyfarbenie aj slabej čiarky sa považuje za pozitívny výsledok.
2. Vzorky s pozitívnymi výsledkami by sa následne mali potvrdiť pomocou alternatívnych testovacích metód a klinických nálezov.

Negatívny výsledok

Vyfarbí sa červený prúžok iba v kontrolnej zóne C, testovacie zóny IgG a IgM sa nevyfarbia.
Vo vzorke sa nezistili žiadne IgG a IgM protilátky špecifické pre vírus SARS-CoV-2.
Výsledok je negatívny.

Neplatný výsledok

Ak sa v kontrolnej zóne C nevyfarbí červený prúžok, test je neplatný,
a to bezohľadu na vyfarbenie sa červených prúžkov v testovacích zónach IgG a IgM. 
Možnou príčinou môže byť nesprávny postup vykonania testu alebo nedostatočné množstvo zrieďovacieho roztoku. Postup opakujte s novým testom.

KLINICKÁ CITLIVOSŤ, ŠPECIFICITA A RELATÍVNA PRESNOSŤ

CITLIVOSŤ 93,5 %
ŠPECIFICITA 100 %
RELATÍVNA PRESNOSŤ 97,9 %

Kompletné informácie nájdete v príbalovom letáku - návode na použitie.

Ak máte akékoľvek otázky ohľadne testu, radi Vám ich zodpovieme.

     

Objednávkový formulár